• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

NCBiR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku (link).

Informujemy, że z dniem 15 grudnia 2014 r. rozpoczęła się XX edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa adresowana do osób o znaczącym dorobku naukowym. W ramach postępowania konkursowego przyznawane są następujące nagrody:
1. Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłoszone zarówno osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000,- PLN.
2. Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i/lub habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000,- PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie nagrody.
Beneficjantami tej Nagrody mogą być zarówno pracownicy legitymujący się wartościowymi wynikami badań dającymi się zastosować w przemyśle, jak również doktorzy i doktorzy habilitowani - autorzy wybitnych, obronionych w ciągu ostatnich 3 lat rozpraw. Jednocześnie informujemy, że termin zgłoszenia wniosków do XX Konkursu upływa z dniem 31 marca 2015 roku.

Uprzejmie proszę o złożenie w Dziekanacie (pok. 115C) w terminie do 22. stycznia 2015 roku wniosków dotyczących przyznania nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane przez nauczycieli akademickich w roku 2014 (pobierz: wniosek o nagrodę indywidualnąwniosek o nagrodę zespołową). Przepisy dotyczące zasad przyznawania ww. nagród (podstawa prawna - link). Wnioski należy złożyć w formie pisemnej i elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

22.12.2014: Informujemy, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosił w dniu 16.12.2014 r. VI edycjękonkursu w Programie LIDER skierowanym do młodych naukowców. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce (szczegóły - link).


22.12.2014: Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 16.12.2014 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach: SYMFONIA 3 (na międzydziedzinowe projekty badawcze), ETIUDA 3 (na stypendia doktorskie) oraz FUGA 4 (na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora) (szczegóły - link).

18.12.2013: Informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), 17.12.2013 r. ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych (szczegóły - link). Poniżej znajduje się odnośnik do tzw. wyszukiwarki czasopism punktowanych MNiSW. Ponadto informujemy, że za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się liczbę punktów określoną w wykazie czasopism naukowych obowiązującym na koniec roku kalendarzowego (17 grudnia 2013 r.), w którym ukazała się publikacja (§ 14 ust. 4 ww. rozporządzenia).


11.12.2013: Uprzejmie proszę o złożenie w Dziekanacie (pok. 115C) w terminie do 15. stycznia 2014 roku raportu (pobierz - wzór 1)z kartą informacyjną (pobierz - wzór 4) i załącznikami (1 egzemplarz z kompletem podpisów, sformatowany zgodnie z ustawieniami jak w załączonych wzorach i wydrukowany bez adiustacji) oraz przesłanie raportu i karty informacyjnej na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.