• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Uprzejmie proszę o złożenie w terminie do 29. maja 2015 roku wniosków dotyczących przyznania nagród rektora dla nauczycieli akademickich za wyróżniające i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2014.

W związku z koniecznością umieszczenia tematów badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców w planie zadaniowo - finansowym w roku 2015, uprzejmie proszę o składanie wniosków (pobierz: docpdf) o realizacje tych badań i prac rozwojowych w terminie do dnia 9-go kwietnia 2015 r.

 

W dniu 31 marca 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego organizuje kolejne spotkanie przedsiębiorców i pracowników zachodniopomorskich uczelni. Spotkanie jest szansą do nawiązania nowych kontaktów, oraz wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami przemysłu i nauki. Jest również okazją do zainicjowania współpracy i realizacji wspólnych projektów badawczych finansowanych z RPO WZ.

NCBiR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku (link).

Informujemy, że z dniem 15 grudnia 2014 r. rozpoczęła się XX edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa adresowana do osób o znaczącym dorobku naukowym. W ramach postępowania konkursowego przyznawane są następujące nagrody:
1. Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłoszone zarówno osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000,- PLN.
2. Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i/lub habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000,- PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie nagrody.
Beneficjantami tej Nagrody mogą być zarówno pracownicy legitymujący się wartościowymi wynikami badań dającymi się zastosować w przemyśle, jak również doktorzy i doktorzy habilitowani - autorzy wybitnych, obronionych w ciągu ostatnich 3 lat rozpraw. Jednocześnie informujemy, że termin zgłoszenia wniosków do XX Konkursu upływa z dniem 31 marca 2015 roku.