• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Informuję, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło w dniu 16.12.2015 r. nową edycję konkursu na finansowanie projektów zakładających wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych TANGO 2.

Nabór wniosków jest dwuetapowy i obejmuje:

 • I etap realizowany przez NCN - nabór wniosków wstępnych,
 • II etap realizowany w NCBR - nabór wniosków pełnych.

Wniosek wstępny (w języku polskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie www.osf.opi.orq.pl.

Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim wraz z załącznikami, podpisany przez Kierownika projektu należy przekazać do Działu Nauki PK w 2 egz.

Kierownik projektu uzyska prawo do złożenia wniosku w formie elektronicznej po złożeniu kompletnego wniosku w formie papierowej i podpisaniu go przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki PK w terminie do 10.03.2016 r.

Konkurs wstępny zamykany jest w dniu 15 marca 2016 r.

Informujemy, że Dyrektor Narodowego Centrum Nauki i Rozwoju (NCBiR) ogłosił w dniu 14.12.2015 r. VII edycję konkursu w Programie LIDER skierowanym do młodych naukowców. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce. Program adresowany jest do osób, które:

 • do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia,
 • posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu,
 • są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w Programie LIDER,
 • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego zespołu badawczego,
 • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.

Wnioskodawca aplikuje do Programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Nabór wniosków jest jednoetapowy i trwa od 14.01.2016 r. do 14.03.2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22.09.2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2015 poz. 1443).
W związku z powyższym od stycznia 2016 zmianie ulega analityka kont w systemie księgowym dostosowana do struktury kosztów (część B II 3.) zgodnych z załącznikiem nr 6 powyższego rozporządzenia.

Na podstawie §14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) MNiSW w dniu 23 grudnia 2015 roku ogłosiło wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach w 2015 roku:

 • część A (LINK),
 • część B (LINK),
 • część C (LINK).

Rozliczenie tematów badawczych z dotacji na działalność statutową i młodych naukowców realizowanych w 2015 roku.

Zwracamy się z prośbą o złożenie w Dziekanacie (pok. 115C) w terminie do 15. stycznia 2016 roku raportów z realizacji tematów badawczych finansowanych w roku 2015 ze środków na działalność statutową oraz młodych naukowców. 

Raporty należy sporządzić wg wzoru nr 1 (POBIERZ* - wzór 1).

Uwaga:
Punkt 4 raportu powinien zawierać:
- omówienie wykonywanych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych,
- opis najważniejszych osiągnięć poznawczych, aplikacyjnych, opracowań nowych technologii, wyrobów itp.,
- dane o wykorzystaniu realizowanych prac i/lub ich wyników w praktyce (wykaz wdrożeń).
Zaleca się takie opracowanie raportu, aby obrazował istotę prowadzonych badań, zastosowaną metodykę oraz osiągnięte wyniki.
Wskazane jest zamieszczenie rysunków, wykresów, schematów (jpg, png, bmp) przybliżających prowadzone badania. Nierzetelnie przygotowane raporty będą zwracane celem uzupełnienia. 
Punkt 7 raportu powinien zawierać wykaz artykułów i referatów przyjętych do publikacji w czasopismach naukowych oraz wygłoszonych na konferencjach w roku 2015 z podaniem pozycji z listy MNiSW publikacji punktowanych wraz z obowiązującą punktacją (link). Przypominamy również, że publikacje muszą obowiązkowo znajdować się w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl) z afiliacją WILŚiG PK (ID 1273) lub niższą w tej strukturze - LINK.
Do wykazów należy załączyć kopię stron: tytułowej i redakcyjnej oraz treść publikacji (najlepiej załączyć kopię wysłaną do wydawcy, organizatora konferencji w formacie A-4).
Wykaz publikacji należy przygotować w postaci pliku Word, w jednolitym układzie bibliograficznym, zawierającym:
- nazwiska i imiona autorów;
- tytuł publikacji;
- miejsce publikacji i rok, a w przypadku referatu – miejsce wygłoszenia i rok oraz pełną nazwę konferencji;
- ISBN lub ISSN,
- numery stron publikacji. 

Ponadto wraz z raportem należy przekazać:

Karty informacyjne, które należy sporządzić wg wzoru nr 4 (POBIERZ*- wzór 4).

Uwaga:
Karty powinny zawierać zestawienie dorobku z badań naukowo-badawczych i rozwoju kadry w roku 2015 potwierdzone kserokopiami dokumentów źródłowych.
Do publikacji książkowych (podawanych ilościowo w karcie informacyjnej) należy załączyć stronę tytułową i redakcyjną wydawnictwa.
Kartę należy sporządzić dla każdego tematu badawczego osobno. Publikacja jest oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor) podaje w publikacji tę jednostkę jako swoje miejsce pracy. Publikację można przedstawić do oceny tylko jeden raz, nie można przedstawiać wznowień.
Liczba punktów za publikacje określana jest na podstawie liczby punktów przypisanych wybranym czasopismom, których wykaz jest ogłaszany w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Ministra oraz na stronie internetowej MNiSW.
Dorobek dotyczący rozwoju kadry i zorganizowanych konferencji należy ująć w karcie odpowiedniego tematu badawczego tylko raz dla Katedry/Zakładu/Laboratorium. Za zorganizowanie konferencji uważa się przedsięwzięcia, w których Uczelnia jest wymieniana jako organizator lub współorganizator.

Do Dziekanatu (pok. 115C) należy dostarczyć:
- w formie wydruku wypełniony i podpisany raport z kartą informacyjną i załącznikami (1 egzemplarz),
- raport i kartę informacyjną w formie elektronicznej przesłać na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


* - Pliki udostępnione przez Dział Nauki Politechniki Koszalińskiej