• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Na podstawie §14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) MNiSW w dniu 23 grudnia 2015 roku ogłosiło wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach w 2015 roku:

 • część A (LINK),
 • część B (LINK),
 • część C (LINK).

Rozliczenie tematów badawczych z dotacji na działalność statutową i młodych naukowców realizowanych w 2015 roku.

Zwracamy się z prośbą o złożenie w Dziekanacie (pok. 115C) w terminie do 15. stycznia 2016 roku raportów z realizacji tematów badawczych finansowanych w roku 2015 ze środków na działalność statutową oraz młodych naukowców. 

Raporty należy sporządzić wg wzoru nr 1 (POBIERZ* - wzór 1).

Uwaga:
Punkt 4 raportu powinien zawierać:
- omówienie wykonywanych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych,
- opis najważniejszych osiągnięć poznawczych, aplikacyjnych, opracowań nowych technologii, wyrobów itp.,
- dane o wykorzystaniu realizowanych prac i/lub ich wyników w praktyce (wykaz wdrożeń).
Zaleca się takie opracowanie raportu, aby obrazował istotę prowadzonych badań, zastosowaną metodykę oraz osiągnięte wyniki.
Wskazane jest zamieszczenie rysunków, wykresów, schematów (jpg, png, bmp) przybliżających prowadzone badania. Nierzetelnie przygotowane raporty będą zwracane celem uzupełnienia. 
Punkt 7 raportu powinien zawierać wykaz artykułów i referatów przyjętych do publikacji w czasopismach naukowych oraz wygłoszonych na konferencjach w roku 2015 z podaniem pozycji z listy MNiSW publikacji punktowanych wraz z obowiązującą punktacją (link). Przypominamy również, że publikacje muszą obowiązkowo znajdować się w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl) z afiliacją WILŚiG PK (ID 1273) lub niższą w tej strukturze - LINK.
Do wykazów należy załączyć kopię stron: tytułowej i redakcyjnej oraz treść publikacji (najlepiej załączyć kopię wysłaną do wydawcy, organizatora konferencji w formacie A-4).
Wykaz publikacji należy przygotować w postaci pliku Word, w jednolitym układzie bibliograficznym, zawierającym:
- nazwiska i imiona autorów;
- tytuł publikacji;
- miejsce publikacji i rok, a w przypadku referatu – miejsce wygłoszenia i rok oraz pełną nazwę konferencji;
- ISBN lub ISSN,
- numery stron publikacji. 

Ponadto wraz z raportem należy przekazać:

Karty informacyjne, które należy sporządzić wg wzoru nr 4 (POBIERZ*- wzór 4).

Uwaga:
Karty powinny zawierać zestawienie dorobku z badań naukowo-badawczych i rozwoju kadry w roku 2015 potwierdzone kserokopiami dokumentów źródłowych.
Do publikacji książkowych (podawanych ilościowo w karcie informacyjnej) należy załączyć stronę tytułową i redakcyjną wydawnictwa.
Kartę należy sporządzić dla każdego tematu badawczego osobno. Publikacja jest oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor) podaje w publikacji tę jednostkę jako swoje miejsce pracy. Publikację można przedstawić do oceny tylko jeden raz, nie można przedstawiać wznowień.
Liczba punktów za publikacje określana jest na podstawie liczby punktów przypisanych wybranym czasopismom, których wykaz jest ogłaszany w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Ministra oraz na stronie internetowej MNiSW.
Dorobek dotyczący rozwoju kadry i zorganizowanych konferencji należy ująć w karcie odpowiedniego tematu badawczego tylko raz dla Katedry/Zakładu/Laboratorium. Za zorganizowanie konferencji uważa się przedsięwzięcia, w których Uczelnia jest wymieniana jako organizator lub współorganizator.

Do Dziekanatu (pok. 115C) należy dostarczyć:
- w formie wydruku wypełniony i podpisany raport z kartą informacyjną i załącznikami (1 egzemplarz),
- raport i kartę informacyjną w formie elektronicznej przesłać na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


* - Pliki udostępnione przez Dział Nauki Politechniki Koszalińskiej

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze to instrument wsparcia projektów badawczo-rozwojowych w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), które zostaną utworzone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na podstawie zagadnień badawczych wpisujących się w regionalne specjalizacje, zgłoszonych przez Urzędy Marszałkowskie w porozumieniu m.in. z przedstawicielami regionalnych ośrodków naukowych.

Dziennik Gazeta Prawna rozpoczyna III edycję konkursu i cyklu redakcyjnego pod nazwą „Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki".

Cykl redakcyjny rozpocznie się w styczniu 2016 roku. Zostaną w nim przedstawione najciekawsze wynalazki nadesłane na konkurs „Eureka! DGP" przez polskie uczelnie, instytuty badawcze oraz jednostki naukowe PAN. Pod uwagę brane będą wynalazki, które zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP w latach 2013-2014.

Celem akcji jest promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego młodych wynalazców. Cykl jest również okazją promocji dla uczelni, która może dzięki niemu przedstawić całej Polsce swoje nieprzeciętne naukowe dokonania.

Przypominamy o terminie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rok 2016 w zakresie zakupów inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wszelkie informacje zawarte są w nowym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2015 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U.z 2015, poz. 1693).

Pojęcie dużej infrastruktury badawczej obejmuje zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki.

Wnioski należy składać w Dziekanacie (pok. 115C) w terminie do 06.11.2015 roku w wersji :

 • elektronicznej w systemie OSF (Link
 • papierowej (2 egz. wydruku z OSF z podpisami i pieczęciami osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy).