• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Prace naukowo-badawcze realizowane na kierunku Budownictwo dotyczą:

 • teorii konstrukcji prętowych, cięgnowych oraz powłok tekstylnych,
 • statyki i stateczności konstrukcji stalowych i cięgnowych,
 • problemów teoretycznych i badawczych konstrukcji z betonu,
 • naprawy i wzmocnień elementów konstrukcji betonowych,
 • interakcji statycznej i dynamicznej konstrukcji z podłożem gruntowym,
 • analiz odpowiedzi dynamicznej konstrukcji poddanych obciążeniom impulsowym,
 • eksperymentalnych metod mechaniki konstrukcji i wibroakustyki,
 • studium rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych elementów budowlanych z tworzyw kompozytowych przy uwzględnieniu oddziaływań czynników środowiska zewnętrznego,
 • wzmocnienia podłoża gruntowego i jego współpracy z konstrukcją nawierzchni drogowej,
 • analiz stateczności skarp, zboczy, nasypów i fundamentów,
 • matematycznych modeli i optymalizacji w termomechanice powłok sprężystych,
 • analizy modeli dynamicznej teorii sprężystości w ujęciu stochastycznym,
 • analizy parametrów gruntowych i ich zmienności w procesach deformacji, ścinania i filtracji,
 • technologii nowych materiałów budowlanych przy zastosowaniu surowców odpadowych 
  i miejscowych.

Prace naukowo-badawcze realizowane na kierunku Inżynieria Środowiska dotyczą:

 • teoretycznych i doświadczalnych podstaw procesów sorpcji zanieczyszczeń w środowisku gruntowym,
 • fizykochemicznych metod rozdziału faz,
 • technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • utylizacji i unieszkodliwiania odpadów,
 • metod zabezpieczania wysypisk komunalnych i ochrony wód gruntowych przed migracją zanieczyszczeń, szczególnie metali ciężkich i związków ropopochodnych,
 • oceny i ochrony bioróżnorodności środowisk wodnych,
 • opracowania i wprowadzenia mikroprocesowych systemów podwyższenia sprawności ekologicznego spalania paliwa w kotłach, piecach i urządzeniach o małej mocy,
 • rozwiązywania problemów wibracji i hałasu w środowisku naturalnym oraz środowisku pracy,
 • projektowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych 
  w aglomeracjach miejsko-przemysłowych.

Prace naukowo-badawcze realizowane na kierunku Geodezja i Kartografia dotyczą:

 • współczesnych metod tworzenia baz danych i organizacja terenów wiejskich,
 • optymalizacji metodyki rejestracji struktury geometrycznej konstrukcji przekryć budowlanych na potrzeby diagnostyczne,
 • projektowania oraz wykorzystania systemów SIP i GIS.

Prace naukowo-badawcze realizowane na kierunku Ochrona Środowiska dotyczą:

 • rekultywacji jezior i zbiorników wodnych,
 • renaturyzacji koryt rzecznych i ich dolin wraz z ochroną bioróżnorodności,
 • kompleksowej technologii upraw energetycznych wraz z oceną parametrów jakościowych tego paliwa,
 • oznaczeń modulatorów hormonalnych w środowisku naturalnym metodą zależnej od temperatury chromatografii inkluzyjnej,
 • termostatownej chromatografii cienkowarstwowej w wersji mikro-2D.