• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Prace naukowo-badawcze na kierunku Budownictwo dotyczą:

 • teorii konstrukcji prętowych, cięgnowych oraz powłok tekstylnych,
 • statyki i stateczności konstrukcji stalowych i cięgnowych,
 • problemów teoretycznych i badawczych konstrukcji z betonu,
 • naprawy i wzmocnień elementów konstrukcji betonowych,
 • interakcji statycznej i dynamicznej konstrukcji z podłożem gruntowym,
 • analiz odpowiedzi dynamicznej konstrukcji poddanych obciążeniom impulsowym,
 • eksperymentalnych metod mechaniki konstrukcji i wibroakustyki,
 • studium rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych elementów budowlanych z tworzyw kompozytowych przy uwzględnieniu oddziaływań czynników środowiska zewnętrznego,
 • wzmocnienia podłoża gruntowego i jego współpracy z konstrukcją nawierzchni drogowej,
 • analiz stateczności skarp, zboczy, nasypów i fundamentów,
 • problemów lokalizacji odkształceń w ośrodkach gruntowych,
 • matematycznych modeli i optymalizacji w termomechanice powłok sprężystych,
 • analizy modeli dynamicznej teorii sprężystości w ujęciu stochastycznym,
 • analizy parametrów gruntowych i ich zmienności w procesach deformacji, ścinania i filtracji,
 • ekonomiki budownictwa w gospodarce rynkowej,
 • technologii nowych materiałów budowlanych przy zastosowaniu surowców odpadowych i miejscowych.

Prace naukowo-badawcze na kierunku Inżynieria Środowiska dotyczą:

 • teoretycznych i doświadczalnych podstaw procesów sorpcji zanieczyszczeń w środowisku gruntowym,
 • fizykochemicznych metod rozdziału faz,
 • technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych,
 • utylizacji i unieszkodliwiania odpadów,
 • metod zabezpieczania składowisk odpadów komunalnych i ochrony wód gruntowych przed migracją zanieczyszczeń, szczególnie metali ciężkich i związków ropopochodnych,
 • oceny i ochrony bioróżnorodności środowisk wodnych,
 • opracowania i wprowadzenia mikroprocesorowych systemów podwyższenia sprawności ekologicznego spalania paliwa w kotłach, piecach i urządzeniach o małej mocy,
 • rozwiązywania problemów wibracji i hałasu w środowisku naturalnym oraz środowisku pracy,
 • projektowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i ciepłowniczych w aglomeracjach miejsko-przemysłowych.

Prace naukowo-badawcze na kierunku Geodezja i Kartografia dotyczą:

 • współczesnych metod tworzenia baz danych i organizacja terenów wiejskich,
 • optymalizacji metodyki rejestracji struktury geometrycznej konstrukcji przekryć budowlanych na potrzeby diagnostyczne,
 • projektowania oraz wykorzystania systemów SIP i GIS.

Prace naukowo-badawcze na kierunku Ochrona Środowiska dotyczą:

 • alternatywnych źródeł energii,
 • rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • nowych i niedrogich technologii rozdzielania do oznaczania modulatorów hormonalnych w wieloskładnikowych próbkach biologicznych oraz środowiskowych,
 • zastosowania zależnej od temperatury chromatografii inkluzyjnej, termostatowanej mikro-chromatografii planarnej oraz metod statystyki wielowariancyjnej do oznaczeń substancji typu EDCs,
 • nowych sensorów oraz urządzeń mikroprzepływowych na bazie grafitu oraz papieru (uPADs),
 • monitorowania ekosystemów wodnych oraz procesów technologicznych oczyszczania ścieków w kierunku priorytetowych mikrozanieczyszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem sterydowych EDCs,
 • badań nad metabolomiką cyjanobakterii.