• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Przypominamy o terminie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na rok 2018 w zakresie zakupów inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wszelkie informacje zawarte są w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2015 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U.z 2015, poz. 1693).

Środki finansowe na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych obejmują zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną  infrastrukturę badawczą.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do) oraz papierowej w Dziekanacie Nauki (3 egz. wydruku z OSF z podpisami i pieczęciami osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy) w terminie do 18.07.2017 roku.

Dodatkowe informacje związane z wypełnianiem wniosku (zał. 2 rozporządzenia):
- część A - dane wnioskodawcy podać: po nazwie Politechnika Koszalińska podać nazwę Wydziału, adres i dane kontaktowe oraz imiennie kierownika tej jednostki (Dziekana). Wniosek należy ostemplować pieczęcią Wydziału.
- część B - dane ogólne o inwestycji, koniecznie wypełnić dane ogólne dotyczące nazwy inwestycji i lokalizacji, wnioskowana kwota dotacji może dotyczyć tylko nakładów z budżetu państwa na naukę.
- część C - podać nazwę aparatury oraz nakłady na jej zakup pamiętając, że koszt jednostkowy aparatury n-b w grupie nauk ścisłych, inżynierskich i nauk o życiu określono na kwotę powyżej 500.000 zł.

- w punkcie 8., gdy wstawimy, że aparatura wykorzystana będzie również do innych zadań niż wyłącznie badania naukowe lub prace rozwojowe np. 10% dydaktyka  - to w części D  wniosku, konsekwentnie musimy wskazać takie źródło finansowania.

Potrzeby związane z inwestycjami natury informatycznej należy zgłaszać do Uczelnianego Centrum Technologii Informatycznych, a potrzeby budowlane do Działu Inwestycji.