• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 22.09.2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2015 poz. 1443).
W związku z powyższym od stycznia 2016 zmianie ulega analityka kont w systemie księgowym dostosowana do struktury kosztów (część B II 3.) zgodnych z załącznikiem nr 6 powyższego rozporządzenia.

Opisując dokumenty księgowe należy wskazać jak dotychczas: nr zapotrzebowania, rodzaj środków, rodzaj kosztów oraz dodatkowo numer kategorii zadania zgodny z poniższą tabelą.

Lp.

Opis

Kategoria

zadania

1

Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych (zakup materiałów laboratoryjnych, odczynników, materiałów eksploatacyjnych służących badaniom, usługi: wykonanie analiz i specjalistycznych prac służących badaniom, opłaty za licencje, koszty delegacji)

Zadanie 01

2

Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwum (zakup literatury rejestrowanej przez bibliotekę)

Zadanie 02

3

Zatrudnienie niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno- technicznej

Zadanie 03

4

Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, związanej z realizacją zadań, o których mowa w pkt. 1, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej (zakup aparatury badawczej, komputerów, sprzętu peryferyjnego, oprogramowania)

Zadanie 04

5

Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna, niezbędna do realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1 (koszty delegacji krajowych i zagranicznych, udział w konferencjach-opłaty konferencyjne)

Zadanie 05

6

Upowszechnianie nauki (koszty publikacji, doradztwo językowe, koszty delegacji, koszty organizacji konferencji)

Zadanie 06

7

Działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych (opłaty za: zgłoszenie wynalazku, prawa ochronne, itp.)

Zadanie 07

8

Zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych

Zadanie 08

 

Prosimy o dostosowanie ewidencji dokumentów finansowych do obowiązującej struktury kosztów.