• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

22.12.2014: Informujemy, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosił w dniu 16.12.2014 r. VI edycjękonkursu w Programie LIDER skierowanym do młodych naukowców. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce (szczegóły - link).


22.12.2014: Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 16.12.2014 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach: SYMFONIA 3 (na międzydziedzinowe projekty badawcze), ETIUDA 3 (na stypendia doktorskie) oraz FUGA 4 (na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora) (szczegóły - link).


18.12.2014:
Rozliczenie tematów badawczych z dotacji na działalność statutową, młodych naukowców i specjalnego urządzenia badawczego realizowanych w 2014 roku.

Zwracamy się z prośbą o złożenie w Dziekanacie (pok. 115C) w terminie do 16. stycznia 2015 roku raportu z kartą informacyjną i załącznikami w formie wydruku (1 egzemplarz z kompletem podpisów) oraz przesłanie w formie elektronicznej raportu i karty informacyjnej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
UWAGA:
Raporty należy sporządzić wg wzoru nr 1 (pobierz - wzór 1).
Punkt 4 raportu powinien zawierać: omówienie wykonywanych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, opis najważniejszych osiągnięć poznawczych, aplikacyjnych, opracowań nowych technologii, wyrobów itp., dane o wykorzystaniu realizowanych prac i/lub ich wyników w praktyce (wykaz wdrożeń). Zaleca się takie opracowanie raportu, aby obrazował istotę prowadzonych badań, zastosowaną metodykę oraz osiągnięte wyniki. Wskazane jest zamieszczenie rysunków, wykresów, schematów przybliżających prowadzone badania. Nierzetelnie przygotowane raporty będą zwracane celem uzupełnienia. Punkt 7raportu powinien zawierać wykaz artykułów i referatów przyjętych do publikacji w czasopismach naukowych oraz wygłoszonych na konferencjach w roku 2014 z podaniem pozycji z listy MNiSW publikacji punktowanych wraz z obowiązującą punktacją (link). Publikacje powinny znajdować się w bazie Polskiej Bibliografii Naukowej (https://pbn.nauka.gov.pl) z afiliacją PBN ID 1273 (Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji). Do wykazów należy załączyć kopię stron: tytułowej i redakcyjnej oraz treść publikacji (najlepiej załączyć kopię wysłaną do wydawcy, organizatora konferencji w formacie A-4). Wykaz publikacji należy przygotować w postaci pliku Word, w jednolitym układzie bibliograficznym, zawierającym: nazwiska i imiona autorów; tytuł publikacji; miejsce publikacji i rok, a w przypadku referatu – miejsce wygłoszenia i rok oraz pełną nazwę konferencji; ISBN lub ISSN, numery stron publikacji. 
Karty informacyjne należy sporządzić wg wzoru nr 4 (pobierz - wzór 4).
Karty powinny zawierać zestawienie dorobku z badań naukowo-badawczych i rozwoju kadry w roku 2014 potwierdzone kserokopiami dokumentów źródłowych. Do publikacji książkowych (podawanych ilościowo w karcie informacyjnej) należy załączyć stronę tytułową i redakcyjną wydawnictwa. Kartę należy sporządzić dla każdego tematu badawczego osobno. Publikacja jest oceniana jako dorobek jednostki, jeżeli autor (współautor) podaje w publikacji tę jednostkę jako swoje miejsce pracy. Publikację można przedstawić do oceny tylko jeden raz, nie można przedstawiać wznowień. Publikacje i monografie liczone są z wagą 1, jeśli 50% lub więcej autorów jest zatrudnionych w ocenianej jednostce, w innym przypadku waga ta jest równa ułamkowi liczby autorów. Liczba punktów za publikacje określana jest na podstawie liczby punktów przypisanych wybranym czasopismom, których wykaz jest ogłaszany w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Ministra oraz na stronie internetowej MNiSW. Dorobek dotyczący rozwoju kadry i zorganizowanych konferencji należy ująć w karcie odpowiedniego tematu badawczego tylko raz dla Katedry/Zakładu/Laboratorium. Za zorganizowanie konferencji uważa się przedsięwzięcia, w których Uczelnia jest wymieniana jako organizator lub współorganizator.


01.12.2014: Serdecznie zapraszamy pracowników Wydziału do udziału w szkoleniu, pt.:"Wsparcie innowacyjnych działań w nowej perspektywie finansowej 2014÷2020 w ramach Horyzont 2020)". Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2014 roku o godz. 9.00 w siedzibie PK w sali 109-1D przy ulicy Śniadeckich 2 (szczegóły - link).


09.10.2014: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie wniosków dotyczących nadania odznaczeń państwowych tj. orderów i odznaczeń oraz odznaczeń resortowych tj. Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Zgodnie z zapisami w ustawie o orderach i odznaczeniach dotychczas przyznawane Krzyże Zasługi dotyczą wyłącznie działalności publicznej i społecznej. Natomiast za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej należy wnioskować o Medal za Długoletnią Służbę (uwaga, nowe uregulowanie). Jednocześnie informujemy, że treść powyższych aktów prawnych znajduje się na stronie www.sejm.gov.pl. Ponieważ wnioski oznaczone są klauzulą „zastrzeżone” proszę o przygotowanie ich w 2-ch egzemplarzach oraz wpisanie osób sporządzających i wypełniających wnioski. Obowiązuje dwustronne drukowanie treści wniosków. Prosimy o dostarczenie przygotowanych wniosków w formie papierowej do Dziekanatu Nauki pok. 115C oraz przesłanie wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 17 października 2014 roku.

Szczegóły na stronie Działu Nauki PK (link).


29.09.2014: Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło w dniu 15.09.2014 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach:

 • OPUS 8 (projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów),
 • SONATA 8 (projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień doktora),
 • PRELUDIUM 8 (projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora).

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić w systemie OSF i przesłać do NCN w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu. Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim, podpisany przez osobę fizyczną będącą wnioskodawcą, należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz. Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Oświadczenie o pomocy publicznej, wydrukowane z systemu OSF. Konkursy trwają do 15 grudnia 2014 r. Z przyczyn organizacyjnych proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminie do 08 grudnia 2014 r. Na stronie internetowej Działu Nauki (link) zamieszczono dane Politechniki Koszalińskiej do wykorzystania przy wypełnianiu wniosku. Zachęcamy również do zapoznania się z przydatną informacją dotyczącą szczegółów składanych wniosków, dostępną również na stronie Działu Nauki PK - zakładka projekty badawcze (link). Tekst ogłoszeń konkursowych znajduje się na stronie ncn.qov.pl. Zachęcamy wszystkich pracowników Wydziału do wzięcia udziału w niniejszej edycji konkursowej. 


02.09.2014: Informujemy, że wprowadzony Uchwalą Senatu PK nr 19/2013 (pobierz: pdf) Arkusz Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego (pobierz: pdfdocx) należy złożyć zgodnie z zasadami (pobierz: pdf) w Dziekanacie (pok. 115c) w terminie do 10.10.2014 r. (w dwóch kompletach).
Rada Wydziału ustaliła następujące progi punktowe: pracownik dydaktyczny - 35 pkt., asystent - 35 pkt., adiunkt - 50 pkt., doktor habilitowany oraz profesor zatrudniony na podstawie umowy o pracę - 55 pkt., profesor zatrudniony na podstawie mianowania - 120 pkt. Minimalny procentowy udział punktów za działalność naukową wynosi 30% (nie dotyczy pracowników dydaktycznych). 
Jednocześnie prosimy:

 • aby nazwy plików zapisanych na nośniku CD, odpowiadały numeracji w ankiecie, np. 1.1.1.a.1.pdf1.1.1.a.2.pdf lub1_1_1_a_1.pdf1_1_1_a_2.pdf - przykład dotyczy nazewnictwa dwóch artykułów w czasopismach uwzględnionych w bazie Journal Citation Reports, wymienionym w części A wykazu MNiSW.

11.07.2014: Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 16.06.2014 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach:

 • MAESTRO 6 - realizacja pionierskich badań naukowych, interdyscyplinarnych i ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
 • HARMONIA 6 - projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych,
 • SONATA-BIS 4 - projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.


Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim wraz z załącznikami, podpisany przez Kierownika projektu należy przekazać do Działu Nauki PK w 2 egz. Kierownik projektu uzyska prawo do złożenia wniosku w formie elektronicznej po złożeniu kompletnego wniosku w formie papierowej i podpisaniu go przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
Obligatoryjnymi załącznikami wniosku są dla MAESTRO 6 i SONATA BIS 4 - informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym/realizującym; informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych, umowa o utworzeniu podmiotu złożonego, oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej. Dla konkursu HARMONIA 6 - załączniki jak wyżej i dodatkowo określenie ram współpracy między partnerami instytucjonalnymi w zakresie realizacji projektu badawczego (wg wzoru), dokument potwierdzający udział w programie lub inicjatywie międzynarodowej, dokument potwierdzający możliwość wykorzystania wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
Z przyczyn organizacyjnych (zamknięcie konkursów - 16 września 2014 r.) proszę o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminie do 12.09.2014 r. Na stronie internetowej Działu Nauki (ścieżka dostępu: Administracja Uczelni/Dział Nauki/aktualności - informacja uzupełniająca) zamieszczono dane Politechniki Koszalińskiej przydatne do wypełniania wniosku.


08.07.2014: W związku z informacją otrzymaną z Biura Współpracy Międzynarodowej o potrzebie dostarczenia danych z j.o. WILŚiG w zakresie efektów współpracy dwustronnej, przyjazdów gości zagranicznych oraz udziału pracowników w organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych w okresie 01.01-30.06.2014 roku uprzejmie proszę o wypełnienie tabel (załącznik). Powyższe informacje w terminie do dnia 16-go lipca 2014 roku należy złożyć w formie wydruku w Dziekanacie (pok. 115C) oraz w formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


23.06.2014: W związku z terminem składnia wniosków o przyznanie dotacji na działalność statutową w roku 2015, uprzejmie proszę o przygotowanie materiału merytorycznego w tym zakresie. Uprzejmie proszę o dogłębne przeanalizowanie treści wniosku.Tylko te zadania będą mogły być realizowane w roku 2015, na które był złożony wniosek. W przypadku wnioskowania o dany rodzaj dofinansowania, proszę o rozwinięcie poszczególnych punktów przesłanego wzoru formularza zgodnego z wymogami MNiSzW.
Podstawa: Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05. czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz.U. z dnia 20 stycznia 2014 roku., poz. 90).
Jednocześnie proszę zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 51/2012 - z dnia 27.08.2012 w sprawie składania przez pracowników oświadczeń upoważniających uczelnię do zaliczenia ich do liczby N na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na działalność statutową (link) oraz zarządzeniem Rektora nr 23/2014 z_dnia 10-go czerwca 2014 roku (link) o złożenie imiennych oświadczeń (pdfdocx).
Wnioski oraz imienne oświadczenia należy składać w formie podpisanego wydruku w Dziekanacie (pok. 115C) oraz w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04-go lipca 2014 roku.


16.06.2014: Zapraszamy do udziału w szkoleniu, pt.: „Akcje Marie Skłodowskiej-Curie" - mobilność i rozwój kariery naukowej. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca 2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Politechniki Koszalińskiej w sali 109-1D przy ulicy Śniadeckich 2. Akcje Marii Skłodowskiej-Curie to program służący rozwojowi kariery naukowej, będący częścią programu ramowego Horyzont 2020. MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) to konkursy, które dają szansę na projekt i realizację własnych planów badawczych w ośrodkach naukowych Europy. Akcje Marii Skłodowskiej-Curie to oferty zarówno dla początkujących naukowców jak i doświadczonych. Naukowcy będący beneficjentami programu mogą także zdobyć doświadczenie za granicą i w sektorze prywatnym. Otrzymują również możliwość uczestniczenia w szkoleniach, pozwalających na uzyskanie dodatkowych kompetencji lub poznanie dyscyplin, które mogą przyczynić się do rozwoju ich kariery naukowej. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały oraz poczęstunek. Bliższe informacje i zapisy: Ludmiła Kawczyńska (94)3478626, Maria Pelc (94)3478-617, Andrzej Markiewicz (94) 3478616; Mirosława Pilewska-Markiewicz (94)3478627, fax: (94)3460374; http://www.7PR.tu.koszalin.pl


19.05.2014: Przypominamy o terminie składania wniosków na rok 2015 o przyznanie dotacji na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Pojęcie dużej infrastruktury badawczej obejmuje zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki. Wnioski należy składać w wersji:

 • elektronicznej w systemie OSF (strona https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do)
 • papierowej (3 egz. wydruku z systemu OSF z podpisami i pieczęciami osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy).

Wnioski należy składać w Dziekanacie (pok. 115C) w terminie do 13.06.2013 r. Pełny zakres informacji o sposobie ubiegania się o dotacje określony jest w następujących rozporządzeniach:

 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 200, poz. 1324) - link,
 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1379) - link.

Szczegółowe informacje związane z wypełnianiem wniosku:

 • W części zawierającej dane wnioskodawcy: po nazwie Politechnika Koszalińska należy podać nazwę Wydziału/Instytutu, adres i dane kontaktowe oraz imiennie kierownika tej jednostki (Dziekana/Dyrektora). Wniosek należy ostemplować pieczęcią Wydziału/Instytutu.
 • W części dane ogólne, koniecznie wypełnić pola dotyczące nazwy inwestycji. Wnioskowana kwota dotacji może dotyczyć tylko nakładów z budżetu państwa na naukę. W części zakres rzeczowy inwestycji podajemy nazwę aparatury oraz nakłady na jej zakup pamiętając, że koszt jednostkowy aparatury n-b określono kwotowo: powyżej 500.000 zł w grupie nauk ścisłych, inżynierskich i nauk o życiu, powyżej 150.000 zł w grupie nauk humanistycznych i społecznych. We wniosku należy ująć tylko te potrzeby, których jednostka nie może zrealizować ze względu na ich bardzo wysoki koszt jednostkowy.
 • W części planowany zakres wykorzystania inwestycji - gdy wstawimy, że aparatura wykorzystana będzie również do innych zadań niż wyłącznie badania naukowe lub prace rozwojowe np. 10% dydaktyka - to w tym procencie konsekwentnie musimy wskazać źródło finansowania w części nakłady oraz źródła finansowania.
 • Potrzeby związane z inwestycjami natury informatycznej należy zgłaszać do Uczelnianego Centrum Technologii Informatycznych, a potrzeby budowlane do Działu Inwestycji.

Informujemy, że formularze danych wymaganych we wnioskach dostępne są na stronie internetowej Politechniki Koszalińskiej - link.


13.05.2014: W związku z koniecznością sporządzenia opisu osiągnięć w zakresie kształcenia kadr naukowych, w całym okresie działalności naukowej osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz osób wchodzących w skład Rady Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie: tabeli 1 (link) dot. pełnienia funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora lub mają otwarty przewód doktorski oraz tabeli 2 (link) dot. pełnienia funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora hab. lub tytułu naukowego profesora. Wypełnione tabele w formie elektronicznej, proszę przesyłać do 23.05.2014 roku, na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


16.04.2014: Przypominamy o trwającym konkursie o Nagrodę Naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. Materiały związane z procedurą przyznawania Nagród znajdują się na stronie internetowej PAN w zakładce Wydziału IV PAN (link). Termin zgłaszania wniosków mija 30 kwietnia 2014 r.


16.04.2014: Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki (ZKLN) organizuje po raz kolejny konkurs „Zachodniopomorskie Noble”, którego celem jest promocja najwybitniejszych osiągnięć nauki naszego województwa. W ośmiu kategoriach nauk: humanistycznych, podstawowych, technicznych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych, o morzu i artystycznych zostaną nagrodzone prace wykonane w roku 2013 i spełniające wymogi najwyższych standardów (pobierz: Regulamin konkursu). Uprzejmie prosimy o zgłaszanie kandydatów do nagrody w terminie do 24 kwietnia 2014 roku w Dziekanacie - pokój 115C.


14.04.2014: W związku z koniecznością umieszczenia tematów badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców w planie zadaniowo - finansowym w roku 2014, uprzejmie proszę o składanie wniosków (pobierz: docpdf) o realizacje tych badań i prac rozwojowych w terminie do dnia 23-go kwietnia 2014 r. Temat badawczy może obejmować kilka zadań, a kierownikiem tematu może być samodzielny pracownik naukowy, będący promotorem lub opiekunem pracy kwalifikacyjnej pracownika bedącego w składzie zespołu badawczego. Wnioski prosze złożyć w Dziekanacie - pokój 115C.


28.03.2014: Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 17.03.2014 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w kategoriach:

 • OPUS 7 – projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
 • SONATA 7 – projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
 • PRELUDIUM 7 - projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić w systemie OSF (dostępnym pod adresem https://osf.opi.orq.pl) i przesłać do NCN w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu. Wniosek uznany będzie za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. Wymagane jest również złożenie wniosku w wersji papierowej. Wydruk z systemu OSF w języku polskim, podpisany przez Wnioskodawcę należy przekazać do Działu Nauki w 2 egz. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Oświadczenie o pomocy publicznej z kwestionariuszem, wydrukowane z systemu OSF. Konkursy trwają do 17 czerwca 2014 r. Z przyczyn organizacyjnych prosimy o składanie wniosków w Dziale Nauki w terminiedo 12.06.2014 r.
Na stronie internetowej Działu Nauki (ścieżka dostępu: Organizacja Uczelni/Dział Nauki/aktualności - informacja uzupełniająca) zamieszczono dane Politechniki Koszalińskiej do wykorzystania przy wypełnianiu wniosku. Prosimy również zapoznać się z przydatną informacją dotyczącą szczegółów składanych wniosków, dostępną również na stronie Działu Nauki - zakładka projekty badawcze. Tekst pełnych ogłoszeń konkursowych znajduje się na stronie www.ncn.qov.pl


20.03.2014: Informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń na dwa typy wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2014/2015:

 • STA (wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych),
 • STT (wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych).

Zainteresowanych wyjazdem typu STA prosimy o składanie do Koordynatorów Wydziałowych Programu Erasmus+ kompletu dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy – najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r.,
 • indywidualny Program Nauczania (Individual Teaching Programme) do dnia 10 maja 2014 r. zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (zgodny z umową bilateralną zawartą na realizację Programu Erasmus+),
 • dokumenty wyjazdowe zgodnie z procedurą Uczelni dot. wyjazdów zagranicznych do dnia 10 maja 2014 r.: podanie o wyrażenie zgody na wyjazd (zaakceptowane przez Dziekana Wydziału/Dyrektora Instytutu z adnotacją o możliwości dofinansowania wyjazdu ze środków Wydziału/Instytutu lub środków prywatnych) oraz preliminarz wydatków.

Zasady kwalifikacji na wyjazd typu STA, oceny Indywidualnego Programu Nauczania oraz wzory Formularza zgłoszeniowego i Indywidualnego Programu Nauczania zamieszczone są w Zarządzeniu Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 lutego 2014 – Nr 6/2014 (http://bip.tu.koszalin.pl/). 
Zainteresowanych wyjazdem typu STT prosimy o składanie do Biura Współpracy Międzynarodowej kompletu dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy - najpóźniej do dnia 31 marca 2014 r.,
 • indywidualny Program Szkolenia (Individual Training Programme) do dnia 10 maja 2014 r. zaakceptowany przez instytucję przyjmującą (adekwatny do wykonywanych obowiązków służbowych),
 • dokumenty wyjazdowe zgodnie z procedurą Uczelni dot. wyjazdów zagranicznych do dnia 10 maja 2014 r.: podanie o wyrażenie zgody na wyjazd (zaakceptowane przez Dziekana Wydziału/Dyrektora Instytutu z adnotacją o możliwości dofinansowania wyjazdu ze środków Wydziału/Instytutu lub środków prywatnych), preliminarz wydatków.

Zasady kwalifikacji na wyjazd typu STT, oceny Indywidualnego Programu Szkolenia oraz wzory Formularza zgłoszeniowego i Indywidualnego Programu Szkolenia zamieszczone są w Zarządzeniu Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 28 lutego 2014 - Nr 6/2014 (http://bip.tu.koszalin.pl/).


14.03.2014: Uprzejmie proszę o złożenie w terminie do 31. marca 2014 roku zaktualizowanych danych odnośnie bazy badawczejwg załącznika 3 (link). Wnioski należy złożyć w formie pisemnej w Dziekanacie (pok. 115C) i elektronicznej przesłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


11.03.2014: Przypominam, że merytorycznie opisując dokument finansowy należy umieścić na dokumencie, w miejscu nie kolidującym z jego treścią, następujące informacje:

 • potwierdzenie zgodności dokumentu z warunkami zamówienia, umowy czy kontraktu oraz wykonania dostawy lub usługi,
 • wskazanie trybu zamówień publicznych,
 • numer umowy, numer zapotrzebowania z sytemu WIRKA,
 • źródło finansowania zgodne z numeracją stosowaną w Politechnice Koszalińskiej,
 • opis celu poniesionych kosztów,
 • datę wraz z podpisem pracownika wskazanego do opisu dokumentu finansowego.

Opis merytoryczny powinien odbywać się w możliwie najkrótszym czasie, mając na uwadze kodeksowy termin na zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do wystawcy dokumentu. Zaleca się, aby okres opisu merytoryczny dokumentu nie przekraczał pięciu dni roboczych (link) .


06.03.2014: Uprzejmie proszę o złożenie w terminie do 30. maja 2014 roku wniosków dotyczących przyznania nagród dla nauczycieli akademickich za rok 2013. Jednocześnie informuję, że uległy zmianie przepisy dotyczące zasad przyznawania ww. nagród. Aktualny Regulamin przyznawania nagród znajduje się na stronie BIP Politechniki Koszalińskiej z zakładce „Akty prawne/Uchwały Senatu/Rok 2013/uchwała nr 47” (link). Nowe druki wniosków odnośnie nagród naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych dostępne są na stronie internetowej Działu Nauki PK (link). Wnioski należy złożyć w formie pisemnej w Dziekanacie (pok. 115C) i elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


29.01.2014: Informujemy, że z dniem 18 grudnia 2013 r. rozpoczęła się XIX edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa adresowana do osób o znaczącym dorobku naukowym. W ramach postępowania konkursowego przyznawane są następujące nagrody:
1. Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłoszone zarówno osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000,- PLN.
2. Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i/lub habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000,- PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie nagrody.
Beneficjantami tej Nagrody mogą być zarówno pracownicy legitymujący się wartościowymi wynikami badań dającymi się zastosować w przemyśle, jak również doktorzy i doktorzy habilitowani - autorzy wybitnych, obronionych w ciągu ostatnich 3 lat rozpraw. Jednocześnie informujemy, że termin zgłoszenia wniosków do XIX Konkursu upływa z dniem 31 marca 2014 roku.


17.01.2014: W związku z koniecznością sporządzenia sprawozdania z działalności Uczelni, uprzejmie proszę o dostarczenie informacji na temat: efektów współpracy dwustronnej, przyjazdów gości zagranicznych oraz udziału pracowników Wydziału w organizacjach i stowarzyszeniach międzynarodowych w 2013 r. (załącznik - tabela). Powyższe informacje w terminie do dnia27-go stycznia 2014 roku należy złożyć w formie wydruku w Dziekanacie (pok. 115C) oraz w formie elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


08.01.2014: Uprzejmie proszę o złożenie w Dziekanacie (pok. 115C) w terminie do 17. stycznia 2014 roku wniosków dotyczących przyznania nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane przez nauczycieli akademickich w roku 2013 (pobierz: wniosek o nagrodę indywidualnąwniosek o nagrodę zespołową). Jednocześnie informuję, że uległy zmianie przepisy dotyczące zasad przyznawania ww. nagród (podstawa prawna - link). Wnioski należy złożyć w formie pisemnej i elektronicznej przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


08.01.2014: Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji odnośnie przedsięwzięć naukowych realizowanych w roku 2014, na które planowane jest złożenie wniosków o dotacje z budżetu województwa zachodniopomorskiego. W przypadku planowanych przedsięwzięć prosimy o wypełnienie tabeli 1 i dostarczenie w formie podpisanego wydruku do Dziekanatu (pok. 115C) oraz w formie elektronicznej przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 15-go stycznia 2014 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.dotacje.wzp.pl


08.01.2014: Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło w dniu 16.12.2013 r. kolejne edycje konkursów na finansowanie projektów w następujących kategoriach: SYMFONIA 2 (na międzydziedzinowe projekty badawcze), ETIUDA 2 (na stypendia doktorskie) oraz FUGA 3 (na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora) (szczegóły - link).


08.01.2014: Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło w dniu 18.12.2013 r. ostatnią edycję konkursu dla naukowców i przedsiębiorców w Programie Badań Stosowanych. Celem programu jest wspieranie badań stosowanych służących zwiększeniu innowacyjności gospodarki oraz wzmocnienie współpracy między jednostkami naukowymi, a sektorem gospodarczym (szczegóły - link).


08.01.2014: Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiły w dniu 16.12.2013 r. nową edycję konkursu na finansowanie projektów zakładających wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych TANGO 1 (szczegóły - link).


08.01.2014: Informujemy, że Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosił w dniu 19.12.2013 r. nową edycjękonkursu w Programie LIDER skierowanym do młodych naukowców. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce (szczegóły - link).