• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Szanowni Państwo

Uprzejmie proszę o złożenie w terminie do 10. czerwca 2020 roku wniosków dotyczących przyznania nagród rektora dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Koszalińskiej za wyróżniające i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2019.

Wnioski należy złożyć w formie pisemnej w Biurze Wydziału ds. Badań i ds. Finansowych (pok. 105C) a wnioski w formie elektronicznej należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin przyznawania nagród (Uchwała Senatu Nr 47/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. oraz Uchwała Senatu Nr 22/2018 z dnia 26 września 2018 r.) znajduje się na stronie BIP Politechniki Koszalińskiej z zakładce „Akty prawne/Uchwały Senatu/Rok 2013/uchwała nr 47”  oraz uchwała nr 22/2018 z dnia 26 września 2018 r.

Przypominam, że podstawą do sporządzenia listy rankingowej pracowników przez Komisję ds. Nagród będą dane bibliograficzne zamieszczone w bazie PBN (Zarządzenia Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 25/2013 z dnia 31.05.2013 r.)

Linki do wyżej wymienionych dokumentów

Regulaminhttps://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/UCHWALY_2013/UCHWALA_Nr_13-47.pdf    

Osiągnięcia naukowe

Załącznik nr 1 - https://tu.koszalin.pl/ckeditor_assets/attachments/1643/zalacznik_nr_1.docx

Załącznik nr 1a, b, c,d -  https://tu.koszalin.pl/ckeditor_assets/attachments/350/zalacznik_nr_1abcd_do_uchwaly_nr_13-47.docx

Osiągnięcia dydaktyczne

Załącznik nr 2 https://tu.koszalin.pl/ckeditor_assets/attachments/351/zalacznik_nr_2_do_uchwaly_nr_13-47.docx

Osiagnięcia organizacyjne

Załącznik nr 3 https://tu.koszalin.pl/ckeditor_assets/attachments/352/zalacznik_nr_3_do_uchwaly_nr_13-47.docx

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanym z Działu Nauki pismem Nr RN/17/2020, dokonanym podziałem subwencji MNiSZW oraz zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 68/2019 (§4 ust.2, pkt b) przyznane do wykorzystania środki w roku 2020 należy przedstawić w preliminarzu kosztów – utrzymanie potencjału badawczego realizowanego w 2020 r. Preliminarz kosztów (wzór formularza) jest dostępny na stronie Dziekanatu Nauki w zakładce Formularze.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o złożenie w Dziekanacie Nauki (pok. 109C) w terminie do dnia 14 lutego 2020 r.  wniosków dotyczących przyznania nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane przez nauczycieli akademickich w roku 2019.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są na podstawie art. 362 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.   poz. 1668) oraz zgodnie z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U.  z 2019 r. poz. 182), które weszło w życie w dniu 31 stycznia 2019r.

Nowe rozporządzenie określa szczegółowe  kryteria i tryb przyznawania nagród ministra, rodzaje osiągnięć, za które mogą być przyznane nagrody i sposób ich dokumentowania. Nagroda za znaczące osiągnięcia może zostać przyznana osobie, która uzyskała to osiągnięcie w okresie zatrudnienia w Politechnice Koszalińskiej, w okresie dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagrody (poza nagrodą za całokształt dorobku i za efektywne zarządzanie podmiotem).

Do wniosków należy dołączyć dwie rekomendacje opracowane w związku z wystąpieniem o nagrodę, sporządzone przez osoby, które nie są zatrudnione w Politechnice Koszalińskiej.

Wnioski przygotowane zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia wraz z załącznikami powinny być sporządzone prawidłowo zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym, na aktualnym druku, w formie papierowej i elektronicznej (wersję elektroniczną proszę przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Podstawa prawna oraz wzór wniosku są dostępne na stronie internetowej Politechniki Koszalińskiej:

 Podstawa prawna: Rozporządzenie (nowe) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich:

https://tu.koszalin.pl/ckeditor_assets/attachments/1645/tresc_rozporzadzenia_nagrody_mnisw.pdf

 Wzór wniosku o nagrodę:

https://tu.koszalin.pl/ckeditor_assets/attachments/1651/wniosek_o_nagrode_mnisw.docx

 

 

 

  

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 68/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. obowiązują następujące terminy procedowania wniosków o finansowanie projektów badawczych podlegających ocenie w trybie konkursowym przeprowadzanym przez Radę Naukową Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport (RN):

- 20.12.2019 r., składanie wniosków (wersja elektroniczna i drukowana) do przewodniczącego RN,

- 23.12.2019 r., przekazanie przez przewodniczącego RN wersji elektronicznej członkom RN,

- 23.12.2019 r., przekazanie prorektorowi ds. badań terminów posiedzeń RN poświęconych ocenie

   projektów,

- 08,09,10.01.2020 r., rozpoczęcie prezentacji i oceny projektów na otwartym posiedzeniu RN,

- 14.01.2020 r., ocena projektów przez członków RN na posiedzeniu zamkniętym

- 17.01.2020 r., zatwierdzenie listy rankingowej projektów i rekomendowanie prorektorowi ds.

     badań finansowanie projektów, które uzyskały największą liczbę punktów.

Szanowni Państwo,

Proszę o zapoznanie się z treścią Zarządzenia JM Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 68/2019 z dnia 13 listopada 2019, w sprawie określenia zasad gospodarowania środkami z subwencji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonymi na finansowanie badań.

Treść Zarządzenia 68/2019 JM Rektora Politechniki Koszalińskiej wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4:

Zarzadzenie_Nr_19-68.pdf

Zalacznik_nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_19-68.docx

Zalacznik_nr_2_do_Zarzadzenia_Nr_19-68.docx

Zalacznik_nr_3_do_Zarzadzenia_Nr_19-68.docx

Zalacznik_nr_4_do_Zarzadzenia_Nr_19-68.docx