• uczelnia01.jpg
 • uczelnia01a.jpg
 • uczelnia02.jpg
 • uczelnia02a.jpg
 • uczelnia03.jpg
 • uczelnia03a.jpg
 • uczelnia04.jpg
 • uczelnia04a.jpg
 • uczelnia05.jpg
 • uczelnia06.jpg
 • uczelnia06a.jpg
 • uczelnia06b.jpg
 • uczelnia07.jpg
 • uczelnia07a.jpg
 • uczelnia08.jpg
 • uczelnia10.jpg

Wykaz projektów PK finansowanych w roku 2021:

 1. Projekt badawczy nt. Opracowanie metod przestawiania krajowej energetyki cieplnej i gospodarki komunalnej na paliwa gazowe w świetle dywersyfikacji bilansu paliwowego Polski z wykorzystaniem LNG - kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Alexander Shkarovskiy
 2. Projekt badawczy nt. Ocena ekspozycji na hałas przy elewacji budynku – kierownik projektu: dr inż. Adam Zagubień
 3. Projekt badawczy nt. Zastosowanie nowoczesnych technik obserwacyjnych w inżynierii lądowej i geodynamice – kierownik projektu: dr inż. Marcin Jagoda
 4. Projekt badawczy nt. Możliwość wykorzystania odpadów komunalnych po procesach pirolitycznych, jako substytutu adsorbentów mineralnych - kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Piekarski, prof. PK
 5. Projekt badawczy nt. Badanie zwierciadła wód podziemnych w strefie kontaktu wód morskich i słodkich na mierzei jeziora Bukowo - kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Heese.
 6. Projekt badawczy  nt. Zaawansowane nieliniowe analizy numeryczne i badania doświadczalne wybranych konstrukcji stalowych - kierownik projektu: dr inż. Przemysław Krystosik
 7. Projekt badawczy nt. Metodyka kształtowania systemów transportowych, logistycznych w aspekcie Przemysł 4.0, Logistyka 4.0 i Transport 4,0 - kierownik projektu: dr hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, prof. PK
 8. Projekt badawczy nt. Statyczna i dynamiczna analiza kompozytowych struktur przekładkowych z uwzględnieniem podatności połączeń adhezyjnych - kierownik projektu: dr hab. inż. Mirosław Wesołowski, prof. PK
 9. Projekt badawczy nt. Dynamika niespoistego, niejednorodnego granulometrycznie ośrodka gruntowego w przepływie stacjonarnym i ruchu falowym w warunkach silnie nachylonego dna. Rok 2021: Dynamika mieszanin piaszczysto-żwirowych z domieszkami kohezyjnymi w warunkach przepływu - kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Kaczmarek
 

Szanowni Państwo

Uprzejmie proszę o złożenie w terminie do 31 maja 2021 roku wniosków dotyczących przyznania nagród rektora dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Politechnice Koszalińskiej za wyróżniające i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w roku 2020.

Wnioski należy złożyć w formie pisemnej w Biurze Wydziału ds. Badań i ds. Finansowych (pok. 105C) a wnioski w formie elektronicznej należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin przyznawania nagród (Zarządzenie Nr 8/2020) znajduje się na stronie BIP Politechniki Koszalińskiej z zakładce „Akty prawne".

Przypominam, że podstawą do sporządzenia listy rankingowej pracowników przez Komisję ds. Nagród będą dane bibliograficzne zamieszczone w bazie PBN (Zarządzenia Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 25/2013 z dnia 31.05.2013 r.)

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanym z Działu Nauki pismem Nr RN/17/2020, dokonanym podziałem subwencji MNiSZW oraz zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 68/2019 (§4 ust.2, pkt b) przyznane do wykorzystania środki w roku 2020 należy przedstawić w preliminarzu kosztów – utrzymanie potencjału badawczego realizowanego w 2020 r. Preliminarz kosztów (wzór formularza) jest dostępny na stronie Dziekanatu Nauki w zakładce Formularze.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o złożenie w Dziekanacie Nauki (pok. 109C) w terminie do dnia 14 lutego 2020 r.  wniosków dotyczących przyznania nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane przez nauczycieli akademickich w roku 2019.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są na podstawie art. 362 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.   poz. 1668) oraz zgodnie z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U.  z 2019 r. poz. 182), które weszło w życie w dniu 31 stycznia 2019r.

Nowe rozporządzenie określa szczegółowe  kryteria i tryb przyznawania nagród ministra, rodzaje osiągnięć, za które mogą być przyznane nagrody i sposób ich dokumentowania. Nagroda za znaczące osiągnięcia może zostać przyznana osobie, która uzyskała to osiągnięcie w okresie zatrudnienia w Politechnice Koszalińskiej, w okresie dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagrody (poza nagrodą za całokształt dorobku i za efektywne zarządzanie podmiotem).

Do wniosków należy dołączyć dwie rekomendacje opracowane w związku z wystąpieniem o nagrodę, sporządzone przez osoby, które nie są zatrudnione w Politechnice Koszalińskiej.

Wnioski przygotowane zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia wraz z załącznikami powinny być sporządzone prawidłowo zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym, na aktualnym druku, w formie papierowej i elektronicznej (wersję elektroniczną proszę przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Podstawa prawna oraz wzór wniosku są dostępne na stronie internetowej Politechniki Koszalińskiej:

 Podstawa prawna: Rozporządzenie (nowe) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich:

https://tu.koszalin.pl/ckeditor_assets/attachments/1645/tresc_rozporzadzenia_nagrody_mnisw.pdf

 Wzór wniosku o nagrodę:

https://tu.koszalin.pl/ckeditor_assets/attachments/1651/wniosek_o_nagrode_mnisw.docx

 

 

 

  

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 68/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. obowiązują następujące terminy procedowania wniosków o finansowanie projektów badawczych podlegających ocenie w trybie konkursowym przeprowadzanym przez Radę Naukową Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport (RN):

- 20.12.2019 r., składanie wniosków (wersja elektroniczna i drukowana) do przewodniczącego RN,

- 23.12.2019 r., przekazanie przez przewodniczącego RN wersji elektronicznej członkom RN,

- 23.12.2019 r., przekazanie prorektorowi ds. badań terminów posiedzeń RN poświęconych ocenie

   projektów,

- 08,09,10.01.2020 r., rozpoczęcie prezentacji i oceny projektów na otwartym posiedzeniu RN,

- 14.01.2020 r., ocena projektów przez członków RN na posiedzeniu zamkniętym

- 17.01.2020 r., zatwierdzenie listy rankingowej projektów i rekomendowanie prorektorowi ds.

     badań finansowanie projektów, które uzyskały największą liczbę punktów.